Ooo elion város mérgező, Folyóiratok


VWékr« póstal küldéstől egy hóra 1 korona 20 fUlér. EM»8TA zruuo.

5 KIHALT ÁLLAT ✔ amivel te sem szívesen találkoznál [ TOP 5 ] MAGYAR

NycnUtott a. Mz egiEjilomi hercegnő regénye. Mereny eí a tanszabadság ellen. Nem nevezhetjük másnak, csak merényletnek Wlassics Gyula miniszter legújabb rendeletét, melyben felhívja a tanárokat, hogy a negyedik osztályban irgalmatlanul buktassák cl nzokat a tanulókat, akiket tehetségteleneknek turlanok, vagy akik norn tanúsítottak olég szorgalmat.

Alig hihetjük, hogy olyan okos, r.

ooo elion város mérgező ázsiai paraziták

Ki tud helyes Ítéletet mondani a 18—14—16 érés flu ellemi képességeiről? Ki jósolhatja meg határozottsággal, hogy egyikből másikból lesz-e nagy ember — mert kitűnő tanuló? Hol az a tanár, aki előre látná, hogy tanítványa képességeinél fogva boldogulni fog-e a tudományos pályán?

Jane.goldenlane.2.Pokoli.balhe

Gyarló ember a tanár is, ő is téved éppen ugy, mint a tanítványa. Kérdezzük ooo elion város mérgező nagy embereinktől, jeles tanulók voltak-e valamennyien? Nem jósolta-e meg egyiknek-másik-nak a szigorú osztályfőnök ur, hogy mester lesz belőle? Nem voltak-e csintalanok, pajkosak, nem szerettek-e jobban lapdázni és futkározni, mint tanulni?

Nos, ha a miniszter rendelete az ő diákkorukban is érvényben lett volna, lehet, hogy leghíresebb jogászaink cipészek, orvoskitünőségeink borbélyok és minisztereink házmesterek lennének. Lehet, hogy Wlassics mi-nísztor ur az első elemitől kezdve jeles bizonyítványokat kapott — do nem ezért lelt miniszter, hanem azért, mert ooo elion város mérgező volt ooo elion város mérgező szerencsés. Törvény, hogy a fiatalság esze, tehetsége a 16—20 éves korban kezd fejlődni, éppen ugy, mint a teste.

A kivételek azok, a kiknél már a 10 éven alul is kisugárzik az elme.

Nagykanizsai Friss Újság sz málatasvizsgalo.hu - nagyKAR

Do a kivételek kedvéért áltdános törvényt csinálni — esztelenség. Az iparos és ke-reskedőpáJyöra akarja őket szorítani, holott a legnyomorúságosabb o mnayar iparos és kereskedő helyzete?!

Minden rongyos segédhiva-talnefci pályához kvalifikáció kell s ezt a kvalifikációt irigyli u szegény emberektől a miniszter ur. Garallaiok fosztogatója.

K-y idő óta oap-Aap után fel-ielentés történt, hogy elegáns gavalléré-kat kiloaztolt agy isoaerotleú bölgy. TeUe pedig a következő módoc: A gsrallár gyanutlanul sétált az vutdta, egyrHirre malleUo termeti agy előkelő jncíloru ée öltözékQ hölgy, aki reezkstya fogódzott a ícrfl karjába.

Uram, manUata »egíT. Yalaki üldöz. De a hölgy hálából megengedte, hogy hazáig kisérje őt a gavaLér — oh, egvelőre csak a kapuig I — de eljöhet máskor a lakásba Is, csak moal ne, mert a hölgy férje otthon van és féltékefty.

A gavallér később veUe csak ooo elion város mérgező, hogy a tárcája hiányzik. A hölgyet pedig abban a házban, a hová kísértette magát, senki sem ismeri. Matrózból király. A washingtoni kütawmijilsitérium előtt egy örökség Ügye fekszik most, a mely regényesebb a legkalandosabb regénynél. A fehéiarcu idegen najcy szén-zációt keltett a kanninálok köz» a lel»ö teremtménynek tekintették a elhalmozták öt mindenléle hódolattal.

A vadak oly hátátlalan tisztelettel vették kOrűl a nutrózi, liogy va óiéról ibtcniiették. A bfkokdtéa után a kl. KéUzcr az esziendöben, Manillába és Hongkongba ntazott a termékek értékeailése végett.

ooo elion város mérgező

Most egy wratendövol ezelőtt mra O. Az egykori matróz öavegyo ter Baésictessn lépéseket lett « nakiagtooi külügyi hivatalnál, hogv a lérjo jarnü, amelyek őt magilWUk, noki kiadják. A magyar sajtó mellet1 ezek tettek ós leütnek legtöbbet a magyar nyelv ápolása érdekében áa a btugó mOktadvelök valóságos apostoli munkál végeznek a magyar kolóniákban.

Át amerikai magyar müktdveláa mily rendkívüli lendületet vett az utolsó esztendőben. Mindez méltán ösztönöz, bogy a mikor csak lehetjük, elismeréssel adóuunk azoknak az egyleteknek, melyek a műkedvelői foglalkoznak és azokrxk a derék honleányoknak és bohflakuak, a kik nehéz napi munkájuk mán találnak iJöt, aze-rupet betanulni, próbákra eljárni és anyagi áldozatot is hoznak, Csakhogy az előadás sikerét biztosítsák.

Azonkivfll Itt Amerikában is terveznek oly vállalkotásokat, melyek a műkedvelőkből némiképpen hivatásos — prolessional atioészekei akarnak csinálni. Kz a törekyós máa. Kgés sor nvniet niiteisuiíit n. Fwtaze, német van. A némot ooo elion város mérgező dolga Amerikában teljesfen hivatásos szintamulatok kezében van a bogy ezek nagv mértékben hozzájárulnak a német kuiture fen-tarJlsához és terjesztéséhez.

Jane.goldenlane.2.Pokoli.balhe

Nagy eredménynyel működnek az orosz zsidóknak az ö romlott német nyelvűkön jáUzó színtársulatai is. NewOrleántban állandó francia társulat működik. Vagyis van Amerikában egész atreg nem aagol szintársulat ós - ezek működése bizonyítja ugy azt, hogy Amarika népe oem nézi rossz szemmel őket, mint azt is, hogy van hivatásuk fi« hatáskörük. Sikere Jesz bizonynyal a magyar színtársulatnak is. Károly őt liberális zászlót vett el a kurucoktól, a melyeket Ooo elion város mérgező nekik küldött.

B diadaljelvényekkel Károlyi szemé, ívesen ment fel Sécabe, ahol azonban elismerés helyett gúnyosan fogadták az. Ekkor mondta Károlyi, mint a család nagyértékü levéltárában olvasható, hogy "Drápán fogja megfizetni Bécs azt az ooo elion város mérgező.

A pinworm tulajdonosváltás nélkül fejlődik ki

A doihai értelmiség most Dem-jknovica Kxidie citmetníi kanonokktd és dolbai ftoperessvl az élón, lelkes moz-galmrit indított, hogy a RükOci sirua-lomnak nevezeti kuruc Umevőt eniiolt-kel jsiúlje meg. A szép lifrcegasszoriY tudvalevő log öngyilkos kisrlete után elutao t Esyipt mból és Európába jött, hogv feleségül rnonjen ahhoz az osztrák gról-boz. A hercognö mo3t öt éves fiacskájáva. A török szultán emberei a? Iiogy a hercegnőt r. Minden jol azonban arra mutat, hogy komló uton szeretnék 01 hatalmukba keríteni s a bóc.

Te« nkp Bécsben mind nlelé ke! A kocsistól szerettek volnn től-világosítAst kapni a hercegnő tartóxko-dá-i helyétől. A {lereoguót ha mégis Türökorizágbs oisindk. A lór. Aiitk azonban még ooo elion város mérgező köztársaság idejóh is csupán vnsgyürüt viselték a rígt tnMnetokkel és ooo elion város mérgező népekkel egyetemben. Aranyból való eleintén csak kitüntető difs gyanánt hordtak nzok, kik valamely fnntoíább hivatalt töltöllek hí?

Az assxcilyi lelethéhyesség akkor ügv segi-tett magán, hogv vasgvürüjét, jiin már aranynyal nem lehetett, legalább — ezöst-tel cseréin lel.